row
Kyu Shin Do Kai
Indirizzo : via Moletolo 65/a, Parma
Telefono : 0521774360
row
Note :
Corsi di: judo, karate, aikido, kick boxing, wushu, difesa personale, taijquan.